Επιλεγμένες διαγραμματικές διαδρομές. 30/09/19

AVAX

Παραβολική άνοδος και διόρθωση

EUPIK

Φάσεις συσσώρευσης και ABC reciprocal

REVOIL

Αλλαγή μακροχρόνιας τάσης και Harmonic Trading

TZKA

Διάσπαση διορθωτικής κίνησης με αυξημένο όγκο