ΔΤΡ … primary and alternative count

ΔΤΡ, the red count is my primary and the blue as alternative

This content is locked. Only for premiuim members. Το περιεχόμενο της σελίδας είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη.