ΓΔ 1 hour chart

ΓΔ 1 hour chart, as it holds the last low is going with the blue count, if will loose it, then the alternative red

This content is locked. Only for premium members. Το περιεχόμενο της σελίδας είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη.